Závěrečné hodnocení

1. K realizaci cílů základního vzdělávání a naplňování deklarovaných vzdělávacích priorit má škola ve sledovaných oblastech po stránce personálního zajištění a materiálního vybavení velmi dobré předpoklady, příkladně se zkvalitňují zejména materiální podmínky výuky. Způsob řízení školy pozitivně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Škola systematicky vytváří příznivé podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků včetně prevence sociálně patologických jevů. Kvalitní péče je poskytována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. Škola se snaží naplňovat motivační název ŠVP „Škola radosti“. Ve sledované výuce byly důsledně uplatňovány deklarované vzdělávací strategie a postupy prezentované v ŠVP. Volba vhodných metod a forem práce a účelné využívání materiálních zdrojů včetně výpočetní techniky zvyšovalo efektivitu vyučovacích jednotek. Výuka byla vhodně zaměřena na rozšíření vědomostí a dovedností, na podporu osobnosti žáka a rozvoj klíčových kompetencí. Průběžné hodnocení žáků mělo motivující charakter, pravidla sebehodnocení jsou postupně aplikována do praxe. Příznivá pracovní atmosféra, komunikace, vzájemné respektování a dodržování psychohygienických zásad pozitivně
ovlivnilo průběh výuky.

3. Škola příkladně sleduje, zjišťuje a vyhodnocuje výsledky vzdělávání. Analytické a grafické zpracování poskytuje kvalitní zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání. Výsledky škola využívá ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Žáci 9. ročníků dosahují velmi
dobrých výsledků v rámci přijímání ke studiu na středních školách, střídavých úspěchů dosahují žáci školy v soutěžích a olympiádách.

4. ŠVP je zpracován v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, dílčí nedostatky lze odstranit.

 

Popis hodnotící stupnice

Zjištěn výskyt kritických
nebo nepřípustných rizik,
nepříznivý stav, rizika
jsou kritická nebo
nepřípustná
Zjištěný stav vyhovuje
standardu,
škola je funkční, rizika jsou
přípustná nebo okrajová
Zjištěný stav bez rizik,
vyskytují se některé
oblasti, které lze hodnotit
jako příklady dobré praxe
Podprůměrný stav Průměrný, funkční (standardní)
stav
Nadprůměrný
(nadstandardní) stav


Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opírá:

 1. Zřizovací listina čj. 3/2002/ZL Základní školy Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace ze dne 20. 12. 2002
 2. Dodatek č. 1 ze dne 17. 12. 2003 ke zřizovací listině čj. 3/2002/ZL ze dne 20. 12. 2002
 3. Dodatek č. 2 ze dne 21. 9. 2005 ke zřizovací listině čj. 3/2002/ZL ze dne 20. 12. 2002
 4. Dodatek č. 3 ze dne 20. 12. 2007 ke zřizovací listině čj. 3/2002/ZL ze dne 20. 12. 2002
 5. Rozhodnutí MŠMT čj. 9 308/2007-21 ve věci zápisu změny o právnické osobě s názvem Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace ze dne 5. 4. 2007
 6. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK/78969/2007 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 25. července 2007
 7. Jmenování do funkce ředitele Základní školy Olomouc, Mozartova 48 čj. 3690/2002/Fa ze dne 20. 11. 2002
 8. Zřízení Školské rady při Základní škole Olomouc, Mozartova 48 čj. 382/0/2005/škol ze dne 27. 9. 2005
 9. Zápisy z jednání Školské rady ze dne 26. 5. 2006, 6. 6. 2007, 15. 9. 2007
 10. Školní vzdělávací program s názvem „Škola radosti“ – srpen 2007
 11. Zápisy z jednání pedagogické rady – školní rok 2006/2007 a 2007/2008
 12. Školní řád ze dne 26. září 2005
 13. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze dne 26. září 2005
 14. Vnitřní řád školní družiny - srpen 2007
 15. Třídní knihy 1. – 9. ročníku hospitovaných tříd – školní rok 2007/2008
 16. Školní matrika žáků – školní rok 2007/2008
 17. Personální dokumentace pedagogických zaměstnanců školy (os.č. 5000, 8147, 24362, 24100, 29000, 18400, 28900, 16000, 1480, 12300, 4000, 20780, 14600, 20770, 29500, 6583, 19000, 15400, 29807, 6600, 20000, 13500)
 18. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
 19. Rozvrh hodin – školní rok 2007/2008
 20. SWOT analýza - březen 2005
 21. Autoevaluace – vlastní hodnocení školy září 2006, leden 2007
 22. Učební plán školy – školní rok 2007/2008
 23. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 – leden 2006
 24. Termínový kalendář 2007/2008
 25. Týdenní plány od 3. 9. 2007 do 29. 2. 2008
 26. Organizace školního roku 2007/2008 – říjen 2007
 27. Organizační uspořádání školy – školní rok 2007/2008
 28. Organizační řád školy ze dne 1. ledna 2007
 29. Kritéria pro poskytování osobních příplatků ze dne 1. ledna
 30. Plán kontrolní činnosti – školní rok 2007/2008
 31. Hospitační záznamy ředitele školy a zástupkyně ředitele školy – školní rok 2007/2008
 32. Zápisy z porad zaměstnanců školy ve školním roce 2006/2007, 2007/2008 k termínu konání inspekce
 33. Dokumentace projektu OP RLZ „Podpora tvorby a zavedení školních vzdělávacích programů s komponentou tvořivého myšlení“- Praha 2007 – 2008
 34. Deníčky žáků 3. tříd (náhodný výběr)
 35. Žákovské knížky žáků 6. a 7. tříd (náhodný výběr)
 36. Výstupní hodnocení třídy IX. B –školní rok 2007/2008
 37. Seznam integrovaných žáků – školní rok 2007/2008
 38. Individuální vzdělávací plány integrovaných žáků – školní rok 2007/2008
 39. Rozhodnutí ředitele školy o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu ve školním roce 2007/2008
 40. Plán výchovného poradce – školní roky 2006/2007, 2007/2008
 41. Náplň práce výchovného poradce ze dne 1. září 2006
 42. Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/2008
 43. Absolvování kurzů a školení DVPP ve školním roce 2006/2007, říjen 2007
 44. Zápisy ze schůzí předmětové komise anglického jazyka – školní roky 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008
 45. Zápisy ze schůzí předmětové komise českého jazyka – školní roky 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008
 46. Předmětová komise M, F, Ch, Inf - ze dne 6. 9. 2007
 47. Čtvrtletní a pololetní písemní práce z matematiky – 6. a 7. ročník, školní rok 2007/2008
 48. Hodnocení čtvrtletních a pololetních písemných prací z matematiky – 6. – 9. ročník, za školní rok 2007/2008
 49. Hodnocení čtvrtletních a pololetních písemných prací z českého jazyka – 6. – 9. ročník, školní rok 2007/2008
 50. Laboratorní práce z fyziky – 6. – 9. ročník – školní rok 2007/2008
 51. Výsledky komerčních srovnávacích testů – školní roky 2006/2007, 2007/2008
 52. Přehled výchovných opatření za 1. čtvrtletí školního roku 2007/2008
 53. Přehled výchovných opatření za 2. čtvrtletí školního roku 2007/2008
 54. Přehled klasifikace školy – školní rok 2007/2008, I. pololetí
 55. Přehled klasifikace tříd – školní rok 2007/2008, I. pololetí
 56. Přehled klasifikace v předmětech – školní rok 2007/2008, I. pololetí
 57. Časové a tematické plány učiva I. stupně ZŠ – školní rok 2007/2008
 58. Celoroční tematické plány II. stupně ZŠ – školní rok 2007/2008
 59. Kniha úrazů vedená od školního roku 2003/2004 k termínu konání inspekce
 60. Rozvrhy dozorů nad žáky ve školním roce 2007/2008
 61. Osnova poučení žáků o bezpečnosti, záznamy o provedení poučení – přílohy třídních knih
 62. Přehled úrazů ve školním roce 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
 63. Zápis o provedené periodické kontrole lékárniček, 17. září 2007
 64. Prezenční listina a osnova školení PO a BOZP pro rok 2007, pro zaměstnance základní školy, 4. října 2007
 65. Smlouva o poskytování závodní preventivní péče ze dne 21. května 2003
 66. Traumatologický plán školy (bez data vydání a čj.)
 67. Směrnice o organizaci, řízení a kontrole požární ochrany, 19. listopadu 2003
 68. Zajištění první pomoci, evidence pracovních a školních úrazů, 15. března 2004
 69. Požární poplachové směrnice, 7. února 2003
 70. Provozní řád školní družiny, srpen 2007
 71. Školní preventivní program pro ZŠ (bez data vydání a čj.)
 72. Osvědčení o absolvování školení první pomoci zaměstnance školy (os.č. 29807) ze dne 30. května 2006
 73. Osvědčení zaměstnance školy (os.č. 13500) o absolvování školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO ze dne 4. října 2007
 74. Osvědčení zaměstnance školy (os.č. 13500) o absolvování školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP ze dne 4. října 2007
 75. Smlouva č. 6 uzavřená dle Obchodního zákoníku, vydaného dne 5. 11. 1991, o zabezpečení komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce ze dne 1. února 2008
 76. Směrnice – vyhledávání rizik ze dne 7. dubna 2007
 77. Komplexní prověrka BOZP a PO ze dne 29. února 2008
 78. Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (V 36-01) za školní rok 2004/2005
 79. Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (R 36-01) za školní rok 2005/2006, 2006/2007
 80. Internetové stránky školy www.zs-mozartova.cz
 81. Výkaz Škol (MŠMT) V 3–01 o základní škole podle stavu k 30. září 2004
 82. Výkaz S 3–01 o základní škole podle stavu k 30. září 2005
 83. Výkaz S 3–01 o základní škole podle stavu k 30. září 2006
 84. Výkaz S 3–01 o základní škole podle stavu k 30. září 2007
 85. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům, část A - Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ze dne 16. ledna 2006, 15. ledna 2007 a 14. ledna 2008
 86. Čtvrtletní výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.– 4. čtvrtletí roku 2005, za 1.– 4. čtvrtletí roku 2006 a za 1.– 4. čtvrtletí roku 2007
 87. Hlavní kniha účetnictví zkrácená – prosinec 2005, 2006 a 2007
 88. Hlavní kniha účetnictví úplná – prosinec 2005, 2006 a 2007
 89. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. prosinci 2005, k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2007


Složení inspekčního týmu:

Mgr. Vít Široký

Mgr. Michal Hlaváček

Mgr. David Náhlík

Ing. Markéta Tomečková

V Přerově dne 31. 3. 2008

 

Poučení:
Dle § 174 odst. 13 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Jasínkova 5, 750 02 Přerov.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.
Podle ustanovení § 175 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. jsou osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Tuto lhůtu Česká školní inspekce stanoví po marném uplynutí 14denní lhůty k podání připomínek k obsahu inspekční zprávy, popř. po jejich doručení.


Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy:

V Olomouci dne 10. dubna 2008

PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum Kundrum v. r.
ředitel školy