Příloha č. 1: Organizační uspořádání školy ve šk. r. 2010/2011

 soubor předlohy soubor přílohy (33,13 KB)


Schéma organizačního uspořádání školy

ZŘŠ - zástupkyně ředitele školy - je zároveň zástupce statutárního orgánu - zastupuje v případě potřeby ředitele školy na základě jeho písemného pověření v plném rozsahu; řídí výchovně vzdělávací proces školy a vše, co souvisí s vedením pedagogické agendy školy; řídí učitele; třídní učitele

ZŘŠ EP - zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku a provoz - zastupuje v případě potdřeby ředitele školy na základě jeho písemného pověření v rozsahu stanoveném v pověření; řídí ekonomickou, personální a administrativní oblast školy; řídí provoz školy - správní zaměstnance