III. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Úspěšnost žáků ve vzdělávacím programu

Škola dlouhodobě, na úrovni příkladů dobré praxe, sleduje, zjišťuje a hodnotí výsledky vzdělávání, pravidelně vyhodnocuje míru úspěšnosti žáků.

  • Škola trvale sleduje výsledky vzdělávání žáků v celém vzdělávacím cyklu. Pro vyhodnocování výsledků vzdělávání jsou využívány vlastní testy, písemné práce i komerční nástroje. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány zejména na úrovni metodických orgánů a pedagogické rady, při zjištění výraznějších odchylek škola hledá řešení k jejich eliminaci. Počítačové zpracování řady výstupů včetně grafických přehledů poskytuje učitelům, žákům i rodičům zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání. Příkladný je systém zpracování čtvrtletních a pololetních písemných prací žáků včetně analýzy chyb a nedostatků a opatření k jejich nápravě.
  • Hlavní příčiny selhávání žáků jsou vyučujícími individuálně monitorovány, případně projednávány s výchovným poradcem a se zákonnými zástupci žáků.
  • V soutěžích na regionální úrovni dosahují žáci střídavých úspěchů, příznivé výsledky má škola v rámci přijímání jejich žáků na střední školy.