(95)

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení (ŠVP školy)

 

Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 – výborný

Ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

Ovládá

3 – dobrý

V podstatě ovládá

4 – dostatečný

Ovládá se značnými mezerami

5 – nedostatečný

Neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný

Pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2chvalitebný

Uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

Menší samostatnost v myšlení

4dostatečný

Nesamostatné myšlení

5nedostatečný

Odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1výborný

Výstižné a poměrně přesné

2chvalitebný

Celkem výstižné

3 – dobrý

Myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4dostatečný

Myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5nedostatečný

I na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1výborný

Užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2chvalitebný

Dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

Řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4dostatečný

Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5nedostatečný

Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1výborný

Aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2chvalitebný

Učí se svědomitě

3 – dobrý

K učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4dostatečný

Malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5nedostatečný

Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 


Chování

1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.