(42)

Cílem dotazníku pro rodiče, jak uvádí ředitelka školy, je rámcově zjistit, jak rodiče žáků chápou proces hodnocení žáků, jak jsou spokojeni s formou, stylem, způsobem, mírou, přiměřeností hodnocení žáků na škole. Zda dávají „zelenou“ známkovému nebo slovnímu hodnocení. Příklad užívaného dotazníku pro rodiče – zjišťování názoru na systém hodnocení žáků:

 

Dotazník pro rodiče žáků

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který pro nás bude zpětnou vazbou pro dosavadní systém a způsob hodnocení žáků. U každého výroku zakroužkujte prosím jednu z daných možností. Vyplněný dotazník můžete vložit do připraveného boxu na chodbě v přízemí nebo ho vhoďte do schránky u vchodu do budovy školy. Termín odevzdání vyplněných dotazníků je do 10. listopadu 2010.  Závěry z dotazníku naší škole pomůžou při dalším vývoji hodnocení žáků školy. Dotazník je anonymní. Vyhodnocení bude zveřejněné na informační tabuli.

Děkuji za spolupráci

 

Vysvětlivky:

a)    Rozhodně souhlasím
b)    Spíše souhlasím
c)    Spíše nesouhlasím
d)    Rozhodně nesouhlasím
e)    Nevím/nemohu posoudit

 

1. Podle známky poznám, co se konkrétně mému dítěti daří/případně  v čem má problém. a b c d e
2. Jakákoliv známka (1 – 5) motivuje mé dítě k dalšímu učení.
a b c d e
3. Vyhovuje mi četnost známek. a b c d e
4. Myslím si, že mé dítě je objektivně známkováno. a b c d e
5. Současný způsob hodnocení ve škole, kterou mé dítě navštěvuje, mi vyhovuje (známkování) a b c d e
6. Myslím si, že mé dítě je přiměřeně známkováno. a b c d e
7. Vyhovují mi „hovorové hodiny“ ve třech (učitel – rodič – žák).
a b c d e
8. Mám dostatek informací o slovním hodnocení – vím, jak vypadá, jak funguje. a b c d e
9. Škola podněcuje mé dítě k učení. a b c d e
10. Myslím si, že slovní hodnocení motivuje dítě více než známky. a b c d e
11. Myslím si, že slovní hodnocení může dítě povzbudit. a b c d e