3. Shrnutí

Díky kvalitně spolupracujícímu pedagogickému týmu, kde funguje vzájemná akceptace a předávání zkušeností, tolerance názorů, ochota dělat „práci navíc“ a týmu, ve kterém je zavedena jako samozřejmost diskuze a hledání společných řešení, je i přístup k autoevaluaci zodpovědný. Ze strany učitelů je vedení školy hodnoceno velmi dobře, učitelé si váží otevřeného přístupu a možnosti podílet se na chodu školy. Vize a cíle jsou sdíleny celým pedagogickým sborem a jsou výsledkem společné práce. Tato škola je příkladem toho, že spolupracující a vzájemně se akceptující tým pomáhá zvyšovat kvalitu práce ve škole.

Právě vzájemná spolupráce pomohla škole zorientovat se v problematice autoevaluace, umí své silné i slabé stránky nejen jasně definovat, ale společně hledat možnosti, jak kvalitu v daných oblastech zlepšovat.

Negativa z pohledu pedagogů a vedení školy, která ovlivnila proces autoevaluace:

 • V prvním procesu autoevaluace si ředitelka školy uvědomila, že věnovali menší prostor škole speciální.
 • Bylo nutné vyjasnit si s učiteli smysluplnost autoevaluace (již plánování a vyhodnocování prováděli v projektu Zdravá školy).
 • Vyšší počet pedagogů před odchodem do důchodu – ubývající motivace.
 • Spolupráce s rodiči – nezájem některých rodičů o dění ve škole, o vzdělávání jejich dětí).
 • Volba některých nástrojů (např. dotazníky rodičům a žákům).
 • Přibývající počet žáků s psychiatrickým postižením, nevyhovující rodinné zázemí, nezodpovědný přístup rodičů při zajišťování základních potřeb dítěte (např. hygiena, medikace…..), zvyšující se agresivita a destruktivní chování žáků, časté kombinace postižení. I když se na první pohled zdá, že tyto negativní jevy by neměly mít vliv na autoevaluační proces, určitě mají. Především na dosování některých cílů, které si škola stanovila.

Pozitiva školy z pohledu pedagogů a vedení školy, která pozitivně ovlivnila proces autoevaluace:

 • Zapojení do projektu Zdravá škola (přílohy č. 1 a 2).
 • Demokratické a efektivní vedení školy.
 • Sounáležitost a společné formulování jasných vizí a cílů školy.
 • Konkrétní a promyšlené plánování a pravidelné průběžné vyhodnocování plnění plánu a cílů na jednotlivá období (ať už krátkodobá nebo střednědobá) za spoluúčasti celého pedagogického sboru.
 • Velmi dobře spolupracující tým s výbornými organizačními schopnostmi a erudovaností.
 • Spokojenost žáků a rodičů.
 • Výborná spolupráce se zřizovatelem (zřizovatelem školy je město).
 • Fungování žákovské rady – otevřenost ve vyjádření názorů žáků, připomínky, řešení problémů.
 • Vynikající materiální podmínky.
 • Výborné pracovní zázemí pro učitele.
 • Projektová činnost.
 • Spolupráce s VÚP Praha.
 • Spolupráce s dalšími odbornými institucemi.
 • Vzdělávání pro celou sborovnu.

I přes všechny překážky, které školy musí ve svém procesu autoevaluace překonávat, je nutno říci, že tato škola je dobře fungující organismus, jehož hlavním cílem je dát spravedlivé příležitosti pro všechny žáky tak, aby každý z nich mohl dosáhnout maxima svých možností, být vstřícnou školou ke všem dětem, rodičům, učitelům a připravit budoucí absolventy školy co nejlépe pro život po stránce vědomostní, osobní i společenské. Ke zkvalitňování všech těchto procesů škole v poslední době pomáhá i zavedení jasného systému autoevaluace, který škole pomůže v dosahování co nejvyšší kvality.

 

Metody vzniku PDP, použité materiály, respondenti

Proces autoevaluace ve škole byl popsán hlavně na základě podrobného poznání chodu školy a činností s ním souvisejících. Ředitelka školy a jednotlivý pedagogičtí pracovníci poskytli informace a zkušenosti z toho, jak sami procesem procházeli.

V první fázi se jednalo především o studium dokumentace školy, která s autoevaluací souvisí, pozorování chodu školy, účast na poradách, na pedagogické radě a probíhajících projektech.

Prostudovány byly:

 • Školní vzdělávací program – část věnovaná výchovným a vzdělávacím strategiím a autoevaluaci školy.
 • Koncepce rozvoje školy, plán rozvoje, program školy, dlouhodobé cíle školy.
 • Zprávy z vlastního hodnocení školy (přílohy č. 3 a 4).
 • Materiály týkající se projektu Zdravá škola – plánování i vyhodnocování (přílohy č. 1 a 2).
 • Výroční zprávy školy (www.spzschrudim/projekty.cz).
 • Zápisy z jednání pedagogických rad.
 • Zápisy z jednání pracovních porad.
 • Zápisy z jednání s rodiči.
 • Zápisy z jednání poradního sboru ředitelky školy.
 • Plán autoevaluačních činností.
 • Dotazníky pro učitele, rodiče a žáky.
 • Závěry ze SWOT analýzy školy.
 • Souhrn opatření na základě zjištěných nedostatků.
 • Webové stránky školy.
 • Školní řád.

Většina jednání probíhala převážně s ředitelkou školy. Při účasti na poradách a projektech probíhala jednání i s učiteli, především s koordinátorkou ŠVP, s výchovnou poradkyní a preventistkou sociálně patologických jevů.