3. Cíle a kritéria autoevaluace

Plán autoevaluace ZŠ sv. Voršily na školní roky 2006/2007 až 2009/2010 stanovil v jednotlivých oblastech následující kritéria:

Autoevaluace školy v oblasti podmínek vzdělávání je prováděna na základě těchto kritérií:

  • materiální vybavení školy slouží všem žákům a učitelům
  • odborné učebny jsou maximálně využívány
  • žáci se specifickými poruchami učení mají k dispozici potřebné výukové pomůcky, se kterými pracují podle návodu učitele
  • distribuce učebnic, pracovních sešitů, didaktických pomůcek a techniky do tříd a kabinetů je podle potřeb

Autoevaluace školy v oblasti průběhu vzdělávání a jeho výsledků je prováděna na základě těchto kritérií:

  • školní vzdělávací program je v souladu s RVP ZV
  • vzdělávání žáků probíhá s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a potřeby
  • metody výuky přispívají k rozvoji klíčových kompetencí
  • výuka motivuje žáky k vlastnímu učení a vychází vstříc rozmanitým potřebám jednotlivých žáků
  • učitelé poskytují žákům prostor pro samostatné objevování, tvůrčí a praktické činnosti
  • žáci mají prostor k vyjadřování vlastních názorů, komunikují s učitelem i spolužáky
  • žáci i rodiče souhlasí s daným způsobem hodnocení
  • žáci mají zájem na účasti v soutěžích, kde mohou uplatnit vědomosti a dovednosti, v nichž vynikají

Autoevaluace školy v oblasti klimatu školy a vztahů s rodiči je prováděna na základě těchto kritérií:

  • škola má příjemné a bezpečné prostředí s vybavením, které odpovídá potřebám školy
  • vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči jsou partnerské
  • rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí
  • účast rodičů na třídních schůzkách je více než 50%
  • rodiče projevují zájem o akce pořádané školou (duchovní obnovy, den otevřených dveří, ples školy, vánoční trhy, školní výstavy, přednášky a besedy)
  • klima ve vyučovací hodině je přátelské a motivující, žáci mají důvěru k učiteli