3. Cíle a kritéria autoevaluace

Plán autoevaluace ZŠ sv. Voršily na školní roky 2006/2007 až 2009/2010 stanovil v jednotlivých oblastech následující kritéria:

Autoevaluace školy v oblasti podmínek vzdělávání je prováděna na základě těchto kritérií:

 • materiální vybavení školy slouží všem žákům a učitelům
 • odborné učebny jsou maximálně využívány
 • žáci se specifickými poruchami učení mají k dispozici potřebné výukové pomůcky, se kterými pracují podle návodu učitele
 • distribuce učebnic, pracovních sešitů, didaktických pomůcek a techniky do tříd a kabinetů je podle potřeb

Autoevaluace školy v oblasti průběhu vzdělávání a jeho výsledků je prováděna na základě těchto kritérií:

 • školní vzdělávací program je v souladu s RVP ZV
 • vzdělávání žáků probíhá s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a potřeby
 • metody výuky přispívají k rozvoji klíčových kompetencí
 • výuka motivuje žáky k vlastnímu učení a vychází vstříc rozmanitým potřebám jednotlivých žáků
 • učitelé poskytují žákům prostor pro samostatné objevování, tvůrčí a praktické činnosti
 • žáci mají prostor k vyjadřování vlastních názorů, komunikují s učitelem i spolužáky
 • žáci i rodiče souhlasí s daným způsobem hodnocení
 • žáci mají zájem na účasti v soutěžích, kde mohou uplatnit vědomosti a dovednosti, v nichž vynikají

Autoevaluace školy v oblasti klimatu školy a vztahů s rodiči je prováděna na základě těchto kritérií:

 • škola má příjemné a bezpečné prostředí s vybavením, které odpovídá potřebám školy
 • vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči jsou partnerské
 • rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí
 • účast rodičů na třídních schůzkách je více než 50%
 • rodiče projevují zájem o akce pořádané školou (duchovní obnovy, den otevřených dveří, ples školy, vánoční trhy, školní výstavy, přednášky a besedy)
 • klima ve vyučovací hodině je přátelské a motivující, žáci mají důvěru k učiteli